Condtiile generale de vanzare si livrare

1. Generalităţi
Condţiile generale de vânzare şi livrare definite în continuare se aplică pentru toate produsele, accesoriile şi serviciile furnizate de NEXT INDUSTRY SRL către clienţi.
Prin lansarea comenzii, clienţii confirmă cunoaşterea condiţiilor noastre generale de vânzare şi livrare şi le acceptă aşa cum sunt formulate.
Condiţiile generale de vânzare şi livrare, împreună cu condiţiile speciale ale clientului specificate în confirmarea comenzii şi/ contract, constituie înţelegerea părţilor, respectiv, vânzător şi cumpărător.
Aceste condiţii prevalează tuturor condiţiilor vânzare şi livrare, alte înţelegeri fiind considerate valide numai dacă sunt precizate în scris şi semnate de ambele părţi.

2. Preţuri
2.1. Produsele se furnizează la preţurile valabile la data facturării, respectiv, livrării.
2.2. Preţurile produselor pot varia în funcţie de cantitate, gamă sau grupă de produse, termen şi modalitate de plată.
2.3. Preţul nu conţine T.V.A.
2.4. Preţul este franco depozit NEXT INDUSTRY SRL Tg-Mureş, dacă nu există alte înţelegeri scrise prealabile
2.5. Preţurile nu includ costuri de transport, împachetare şi ambalare, asigurare, stocare, manipulare, acestea fiind suportate de client şi se pot factura ca şi costuri. Livrarea se poate face cu un curier agreeat de client sau prin curierul contractual al NEXT INDUSTRY SRL cu tarife preferenţiale.

3. Modalităţi de plată
3.1. Plata se face cu ramburs (CEC, bilet la ordin sau numerar) prin firma de transport sau expediţie. Alte condiţii de plata se negociază de la caz la caz şi sunt valabile numai daca au fost consemnate într-un contract.
3.2. Condiţiile legate de termenele şi modalitatea de plată sunt precizate în ofertă.
3.3. Pretul este exprimat în EURO şi se plăteşte în RON, la cursul de schimb BNR din ziua facturării.
3.4. În caz de întârziere la plată, clientului suportă penalităţi de întârziere 0,1 % pe zi, calculate asupra sumelor exigibile. În plus, vânzătoul îşi rezervă dreptul de a suspenda executarea propriilor obligaţii până în momentul achitării integrale a sumelor datorate.
3.5. Clientul poate fi obligat să plătească fără o notificare prealabilă, diferenţa de curs EURO / RON, în cazul neachitării la termen a facturilor scadente.
3.6. Vânzătorul îşi rezerva dreptul, să compenseze datoriile clientului, şi să folosească plăţi ale acestuia pentru facturile neachitate de mai mult de 30 de zile, plus dobânzi sau penalizări, în următoarea ordine : costuri, dobândă/ penalizări, sumă datorată.
3.7. În cazul în care, în termen de 3 zile de la emiterea facturii, clientul nu are nici o obiecţie, această manifestare de voinţă este considerată ca fiind o acceptare a facturii emise.
3.8. Întârzierea plătilor sau execuţiei oricărei obligaţii a clientului, constatarea insolvabilităţii sau lipsa de credibilitate a clientului, da dreptul vânzătorului să anuleze întelegerea sau contractul fără acordul clientului. Acest lucru va influenţa toate plăţile pe care clientul trebuie să le efectueze, chiar dacă la acel moment nu sunt scadente. Aceste sume se vor plăti imediat, fără o notificare prealabila din partea vânzătorului.

4. Ofertare
4.1. Toate ofertele firmei NEXT INDUSTRY SRL se întocmesc în scris.
4.2. Ofertele, raportat la întregul cuprins al acestora, nu angajează nici o răspundere sau vreo obligaţie în sarcina NEXT INDUSTRY SRL, ci, reprezinta doar simple invitaţii scrise către clienţii noştri, în vederea dezvoltării unor relaţii comerciale şi încheierii unor contracte de vânzare-cumpărare.
4.3. În urma acceptării de către client a unei oferte prezentată conform pct. §4.1., NEXT INDUSTRY SRL poate onora sau nu comanda respectivă, în funcţie de limita stocului existent sau a situaţiei existente la data comenzii.
4.4. Orice comandă este valabilă numai dacă este confirmată în scris de NEXT INDUSTRY SRL, prin fax, e-mail sau poştă.
4.5. În cazul în care NEXT INDUSTRY SRL nu răspunde la o comanda dată de client şi nu o confirmă în scris, atunci se considera că respectiva comanda nu este confirmată, respectiv, acceptată.
4.6. Orice informaţie din partea NEXT INDUSTRY SRL este valabilă şi poate produce efecte juridice numai dacă a fost transmisă în scris şi este semnată de un angajat care are drept de semnatură din partea firmei sau departamentului comercial.
4.7. Pentru informaţiile furnizate de angajaţi în altă modalitate decât cea specificata la pct. §4.6., nu ne asumăm nici o responsabilitate. Astfel de informaţii sunt pur orientative şi nu reprezintă o baza juridică pentru eventuale daune sau regrese.
4.8. Eventualele greşeli, nereguli, date incorecte din comanda clientului, pot fi remediate de acesta doar până la data acceptării comenzii de către NEXT INDUSTRY SRL În caz contrar, clientul va răspunde pentru greşelile sau datele incorecte din comandă, potrivit dispoziţiilor legale care reglementeaza răspunderea contractuală sau delictuală.
4.9. Oferta cuprinde următoarele:
– descrierea produsului;
– cantitatea;
– preţul, fără T.V.A.;
– modalitatea de plată;
– termenul de livrare ;
– Termenul de valabilitate al ofertei.
4.10. Dacă oferta este acceptată, clientul transmite comanda fermă prin fax sau e-mail.

5. Comanda
5.1. Comanda fermă trebuie să conţină cel puţin toate elementele cuprinse în ofertă şi trebuie semnată şi ştampilată de client.
5.2. Comanda fermă este valabilă numai dacă este confirmată în scris de către NEXT INDUSTRY SRL
5.3. În cazul în care livrarea se face fără confirmarea în scris, factura poate fi, de asemenea, considerată ca şi confirmare a comenzii.
5.4. Dupa primirea comenzii ferme se va confirma data livrării şi modalitatea de transport.
5.5. In cazul renunţării la comandă din motive independente de vânzător, clientul se obligă să plătească cu titlu de daune-interese, contravaloarea mărfii comandate.

6. Livrare. Termene de livrare
6.1. Livrarea produselor se face din depozitul NEXT INDUSTRY SRL Tg-Mureş, în conformitate cu INCOTERMS 2000 şi instrucţiunile vânzătorului.
6.2. Livrările cu greutate de până la 50 kg se fac prin mesagerie, cele ce depăşesc 50 kg se fac prin expediţie.
6.3. La cererea clientului, livrarea se face în condiţiile convenite cu acesta.
6.4. Transportul se face pe cheltuiala clientului, cu firma de transport sau de expeditie agreată de acesta.
6.5. Din punct de vedere al transferului riscurilor, NEXT INDUSTRY SRL are în grija sa produsele până la livrarea lor către client sau cărăuşul acestuia, moment de la care riscurile de pierdere, furt sau distrugeri de orice natură, se transferă în totalitate asupra achizitorului
6.6. Nepreluarea la termen a produselor comandate de client, dă drept vânzătorului de a stoca bunurile, pe riscul şi cheltuiala clientului, cu notificarea disponibilităţii în orice moment a bunurilor şi de a factura contravaloarea acestora.
6.7. Termenele de livrare prevăzute în oferte sunt informative, în afară de cazul în care vânzătorul a acceptat în mod expres termene de livrare ferme.
6.8. În caz de întârziere la livrare, clientul poate anula comanda dar nu în timpul/după procesul de fabricare, ci numai după acordarea unei perioade de graţie rezonabilă vânzătorului de a remedia întarzierea, cu notificare prealabilă în scris din partea clientului.
6.9. NEXT INDUSTRY SRL este exonerată de plin drept de orice obligaţie referitoare la termenele de livrare în caz de forţă majoră, aşa cum este definită de lege.
6.10. NEXT INDUSTRY SRL îşi rezervă dreptul de a livra numai o parte din bunuri şi de a retrage de la livrare produse în situaţia unui caz fortuit sau când produsele sunt imposibil de procurat.

7. Reclamaţii. Responsabilitate
7.1. Marfa comandată şi livrată corespunzător nu poate fi returnată numai cu acordul în scris al vânzătorului.
7.2. NEXT INDUSTRY SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru produsele care au fost identificate greşit de către client şi comandate ferm de acesta.
7.3. NEXT INDUSTRY SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru folosirea improprie a produselor, nerespectarea instrucţiunilor de utilizare a acestora şi nu oferă garanţie în cazurile de mai jos :
– înlocuiri, modificări şi/sau reparaţii asupra produselor de către client şi/sau clienţii acestuia, fără acordul scris al furnizorului;
– defectul constatat provine, direct sau indirect, dintr-un defect de instalare, dintr-o utilizare şi/sau o intreţinere neadecvată sau neconformă cu instrucţiunile furnizorului sau se datorează condiţiilor de stocare necorespunzătoare sau dintr-o cauza exterioară produselor, cum ar fi lovituri, incendii, inundaţii, furturi;
– defecte cauzate de condiţii necorespunzatoare de depozitare sau transport;
– defecte aparute ca urmare a neglijenţei în exploatarea şi supravegherea produselor;
– cauze de forţă majoră.
7.4. NEXT INDUSTRY SRL recomandă clienţilor să studieze prospectul/ cartea tehnică înainte de utilizarea produselor, să respecte toate instrucţiunile oferite de vânzător privind folosirea, conservarea şi exploatarea la parametrii normali a produselor şi să efectueze propriile teste înainte de folosirea produselor.
7.5. Clientul va purta întreaga responsabilitate pentru folosirea produselor în condiţii neadecvate sau pentru alte aplicaţii în afara celor recomandate de NEXT INDUSTRY SRL
7.6. NEXT INDUSTRY SRL asigură garanţia pentru calitatea superioară a produselor furnizate, în termenele de garanţie sau valabilitate.
7.7. Viciile ascunse ale produselor se constatată de către cumpărător în maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la recepţionarea acestora. Înlocuirea bunurilor se face numai în cazul în care acestea sunt inutilizabile datorită defectelor de fabricaţie care determină imposibilitatea de utilizare. Dacă dupa 5 zile de la recepţie clientul nu a formulat obiecţiuni în scris, marfa şi factura corespunzătoare se consideră acceptate.
7.8. Orice instrucţiune tehnica de folosire dată de vânzător înainte sau în timpul utilizării produselor, verbal sau în scris sau din experienţe similare, este considerat un act de bună credinţă şi nu prezintă o garanţie fermă din partea vânzătorului. Acest fapt nu scuteşte clientul de obligaţia de a testa marfa în ce priveşte compatibilitatea sau utilizarea acesteia.
7.9. Folosirea şi procesarea produselor este preluată numai pe riscul clientului.

8. Confidenţialitate
8.1. Clientul va considera toate informaţiile primite de la vânzător sau terţe persoane însărcinate de acesta în legatură cu executarea comenzii/contractului, strict confidenţiale şi le va utiliza exclusiv pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
8.2. Clientul va fi răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiei de confidenţialitate de către angajaţii săi. Aceasta dispoziţie se aplică şi terţilor împuterniciţi de client.
8.3. Tehnologia şi know-how-ul, brevetate sau nu, încorporate în produse, cât şi toate drepturile de proprietate industrială şi intelectuală referitoare la produse, rămân proprietatea exclusivă a producătorilor şi NEXT INDUSTRY SRL, clientul are doar dreptul de utilizare a produselor.

9. Clauze finale
9.1. Modificarea prevederilor Condiţiilor de vânzare şi livrare, chiar dacă sunt solicitate de client în comanda fermă ori în alte documente transmise de acesta, vor fi considerate valabile numai dupa acceptul în scris al NEXT INDUSTRY SRL
9.2. În cazul încălcării prevederilor contractuale şi ale condiţiilor generale de vânzare, NEXT INDUSTRY SRL este îndreptăţită să sisteze livrarea de marfă, în tot sau în parte, fără acordarea unei perioade de graţie, fără altă formalitate sau intervenţia instanţei de judecată.
9.3. Toate litigiile ce rezulta din derularea raporturilor comerciale dintre parti se solutioneaza pe cale amiabila, sau, în cazul în care nu este posibil, de către instantele judecatoresti competente din raza teritorială a sediului NEXT INDUSTRY SRL.